Jacket Potato with Cheese
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Bolognese
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Coleslaw
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Hot Chilli Beef
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Tuna & Salad
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Beans
£4.50
£4.50
Jacket Potato with Prawn Cocktail Fish
£5.00
£5.00